Category Archives: KINH PHẬT CHO CƯ SĨ TẠI GIA

Tổng hợp các kinh Phật tụng đọc cho cư sĩ, Phật tử tại gia.

Kinh Nhân Quả Ba Đời

Một hôm, Tôn giả A Nan Đà, ở trên hội Linh Sơn cùng với một ngàn hai trăm năm mươi đại Tỳ Kheo câu hội. Khi ấy A Nan Đà Tôn giả, chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn

Kinh Danh Ngôn Chánh Pháp

I. – PHẨM SONG YẾU (C.1). Mọi điều do ý dẫn đầu, Ý là chủ tể,ý tạo nghiệp ra. Nếu dùng ý nhiễm ô mà, Nói năng hành động thật là thương đau. Não phiền khổ sở theo sau, Như xe theo dấu chân trâu tức thì. (C.3). Nào là nó đánh mắng tôi, Thắng

Kinh Người Áo Trắng

Kinh Người Áo Trắng Đây là những điều tôi nghe, Đức Phật vào một thời mà Người còn lưu trú tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn cây Kỳ-đà. Hôm ấy cư sĩ Cấp Cô Độc cùng với năm trăm vị cư sĩ khác đã tìm đến nơi cư ngụ của tôn giả Xá-lợi-phất.

Kinh Chuyển Pháp Luân

KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN Tôi nghe như vầy, sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn chuyển bánh xe pháp đầu tiên tại Vườn Nai. Tại đây, Ngài dạy năm vị Tỳ-kheo đầu tiên rằng: O – Này các Tỳ-kheo, có hai cực đoan mà người xuất gia phải tránh xa. Một là đắm nhiễm các