Category Archives: KINH TỤNG HÀNG NGÀY

Tổng hợp những bài kinh, khóa tụng kinh, tu tập hàng ngày dành cho tăng ni và cư sĩ, phật tử tại gia.

Kinh Nhân Quả Ba Đời

Một hôm, Tôn giả A Nan Đà, ở trên hội Linh Sơn cùng với một ngàn hai trăm năm mươi đại Tỳ Kheo câu hội. Khi ấy A Nan Đà Tôn giả, chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn

Nghi thức ban đầu khóa lễ tụng đọc kinh Phật

NGHI THỨC DẪN NHẬP (KHỞI ĐẦU KHÓA LỄ) 1. Nguyện Hương 2. Ca Ngợi Phật và Quán Tưởng           3. Đảnh Lễ Tam Bảo                            4. Tán Hương                                        5. Phát Nguyện Trì Kinh                       6. Tán Dương Giáo Pháp 1. NGUYỆN HƯƠNG (Chủ lễ quì ngay thẳng, dâng ba nén hương lên ngang trán và xướng bài Nguyện