Category Archives: NGHI THỨC QUY Y TAM BẢO

Nghi thức quy y tam bảo tại chùa Thủy Long và các chùa tại Việt Nam.

Ý nghĩa và lễ quy y Tam Bảo

Thọ tam quy, trì ngũ giới là nghi thức bắt đầu “nhập môn” cho người cư sĩ phát tâm tu tập tại gia đình. Sau đây là ý nghĩ và chi tiết về nghi thức QUY Y TAM BẢO: 1. Nghi lễ Giới tử chuẩn bị khai lễ, khánh, cử đại diện vào phương trượng