Category Archives: NGHI THỨC XUẤT GIA

Nghi thức xuất gia trong Phật giáo và các lễ xuất gia tại chùa Thủy Long, Mộ Đức, Quảng Ngãi.

Thông báo thời khóa an cư kiết hạ tại chùa Thủy Long năm Kỷ Hợi 2019

THÔNG BÁO THỜI KHÓA TU HỌC AN CƯ KIẾT HẠ TẠI CHÙA SẮC TỨ THỦY LONG NĂM KỶ HỢI PL.2563 – DL.2019 Căn cứ Tỳ Ni Luật tạng và truyền thống An cư kiết hạ hàng năm, Tăng đoàn xuất gia phải an cư 3 tháng để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới –

Nghi thức và kệ trong lễ thế phát xuất gia

Nam-mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.O Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. O Nam-mô Bồ-tát Quán Thế Âm.O Nam-mô Phật hoàng Trần Nhân Tông.O I-NGUYỆN HƯƠNG Chúng con…. Đốt nén tâm hương nguyện chí thành, Nhất tâm cung kính Phật Bồ-tát, Nguyện cầu Tam bảo thường gia hộ,