Category Archives: PHẬT PHÁP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Kiến thức Phật pháp dành cho người mới bắt đầu tu Phật.

SÁM HỐI

SÁM HỐI A. MỞ ÐỀ Chúng ta sống trên đời này không ai là hoàn toàn trong sạch. Phật thường dạy: “Phàm còn xuống lên ba cõi, lăn lộn trong sáu đường, thì không một loài nào được hoàn toàn trong sạch, không một giống nào dứt hết tội lỗi”. Thật thế, cõi đời này

TỔ PHẬT-ĐÀ-NAN-ĐỀ (BUDDHANANDI) – Ba mươi ba vị tổ Ấn-Hoa

Ngài họ Cù-Đàm, người nước Ca-Ma-La. Thuở nhỏ trên đảnh Ngài có cục thịt nổi cao, thường phát ra hào quang năm sắc xen lẫn. Ngài thông minh tuyệt vời, chữ nghĩa một phen xem qua là ghi nhớ. Năm 14 tuổi, Ngài phát tâm xuất gia chuyên dùng hạnh thanh tịnh để tự tu.

TU LÀ PHẢI BIẾT NHẪN NHỤC – HT THÍCH THANH TỪ

TU LÀ PHẢI BIẾT NHẪN NHỤC – HT THÍCH THANH TỪ Đa số Phật tử ngày nay cứ ngỡ tu là cúng kính, là làm phước mà không biết tu là xây dựng cho bản thân mình một cái tâm từ bi nhẫn nhục. Vì vậy những trở ngại trên đường tu, tôi không gọi

CHẾT – THÂN TRUNG ẤM – TÁI SINH

Một cách đơn giản, lúc lâm chung, thái độ quen thuộc lâu dài thường ưu tiên và trực tiếp ảnh hưởng đến sự tái sinh. Cùng lý do này, những sự vướng mắc, chấp trước mạnh mẽ thì tự nó sinh khởi, từ đó một người sợ hãi rằng tự người ấy đang trở nên

MƯỜI NGHIỆP LÀNH (THẬP THIỆN)

MƯỜI NGHIỆP LÀNH (THẬP THIỆN) 1. Thân vĩnh viễn từ bỏ sự giết hại các loài hữu tình. Tất thảy các loài hữu tình, từ bò, bay, máy, cựa, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân cho đến chúng sanh có cánh, không cánh, có vây, không vây… ở trên mặt đất, dưới biển,

BÁT CHÁNH ĐẠO

Bát chánh đạo là tám con đường đức Phật chỉ ra cho người tu tập cầu giải thoát. Y chỉ theo tám con đường này để tu hành, sẽ rốt ráo giải thoát. Chúng ta quen gọi là Bát Chánh Đạo, nhưng thật ra, cụm từ Pāḷi nghĩa là Bát Đạo (Aṭṭhaṅgikamagga) hay Bát Thánh

THỌ TRÌ NGŨ GIỚI

Ý NGHĨA, NỘI DUNG VÀ NGHI THỨC THỌ TRÌ NGŨ GIỚI CHO CƯ SĨ, PHẬT TỬ TẠI GIA 1. Khái niệm: Năm điều giới là những nguyên tắc, những điều khoản đạo đức mà đức Phật dạy cho những người Phật tử tại gia xa lìa các điều xấu ác, quay về đường thiện, hướng

BA MƯƠI BA VỊ TỔ ẤN HOA – HÒA THƯỢNG THÍCH THANH TỪ

H.T THÍCH THANH TỪ soạn dịch TU VIỆN CHƠN KHÔNG 1971 THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH ẤN HÀNH – PL. 2534 – 1990 MỤC LỤC Lời nói đầu A. TỔ ẤN 1. Tổ Ma-Ha-Ca-Diếp (Mahakasyapa) Đồng thời đức Phật 2. Tổ A-Nan (Ananda) Sanh sau Phật 30 năm 3. Tổ Thương-Na-Hòa-Tu (