Tag Archives: BÁT CHÁNH ĐẠO

BÁT CHÁNH ĐẠO

Bát chánh đạo là tám con đường đức Phật chỉ ra cho người tu tập cầu giải thoát. Y chỉ theo tám con đường này để tu hành, sẽ rốt ráo giải thoát. Chúng ta quen gọi là Bát Chánh Đạo, nhưng thật ra, cụm từ Pāḷi nghĩa là Bát Đạo (Aṭṭhaṅgikamagga) hay Bát Thánh